@
@
@ @   @
@
@
@ Bandai Bridge Saado kitazawa Remains Sado Oma Remains

@  
@ Hiraizumi Motsuji Street1 Hiraizumi Motsuji Street2 Hirachu Minnadetsukurundai

@
@
@ Katsuyama Bridge Katsuyama Bridge Ktsuyama Osyouzu

@
@
@ Kochi Station Square Yamashiro Spa Katayamazu Spa

@
@
@ Maystuyama Dogo Spa Mastuyama Ropeway Street Mastuyama Bussherter
@ @ @ @ @