@
@
@ @ @
@ @  
@ @ @
@
@  
@

Coro hako   Coro Dai @ Okidoko @
             
@
 
 
@
  Obon Pit   Arui-Mushi   Pochi  
             
@
  @   @ @
  Naminami Table          
             
@
 
  @
  TV Stage   Mini Factory      
             
           
  KAKU Chair